Zakończenie praktyk 2018/19

 

Proszę o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, która znajduję się >> tutaj <<< .

 

Praktyki zawodowe

 

Uczniowie klas trzecich kontaktują się w sprawie praktyk zawodowych z wicedyrektorem Małgorzatą Ochmann.
UWAGA!!! Dotyczy głównie zawodów:
technik teleinformatyk i technik cyfrowych procesów graficznych
Pozostałe zawody - w styczniu 2018 rekrutacja na zakłądy współpracujące ze szkołą.

Dokumenty:

Każdy uczeń dostaje następujące dokumenty:

 1. Potwierdzenie o przyjęciu na praktykę zawodową ucznia technikum w celu sporządzenia umowy, uczeń dostarcza do szkoły potwierdzenie z danymi z zakładu na 8 tygodni przed praktyka zawodową (termin może zostać wyznaczony na 10 tygodni przed praktyka zawodową w przypadku np. ferii, świąt)

po dostarczeniu potwierdzenia:

 1. Umowa - dwa egzemplarze (jeden egzemplarz z dołączonym zaświadczeniem lekarza medycyny pracy zostaje u pracodawcy, drugi egzemplarz-podpisany przez pracodawcę uczniowie dostarczają do szkoły w nieprzekraczającym terminie do 2 tygodni przed praktyką zawodową).
 2. Wyciąg z Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania informacja dla pracodawcy odnośnie kryteriów oceniania praktykanta
 3. Program praktyki zawodowej informacja dla pracodawcy o zadaniach do zrealizowania (dostępny na stronie internetowej szkoły)

Praktyki Zawodowe w roku szkolnym 2018/2019

6 maja 2019 - 31 maja 2019

 • technik mechanik - klasa 3TA gr.1
 • technik elektroenergetyk transportu szynowego - klasa 3TA gr.2
 • technik elektronik - klasa 3TB gr.1
 • technik elektryk - klasa 3TB gr.2
 • technik teleinformatyk - klasa 3TC
 • technik energetyk - klasa 3TC gr.2
 • technik cyfrowych procesów graficznych - klasa 3TD

Termin dostarczenia potwierdzenia do sporządzenia umowy: do 29 marca 2019
Termin sporządzenia umów i przekazania uczniom: 8-9 kwiecień 2019
Termin dostarczenia umowy do zakładu w celu podpisania: do 19 kwietnia 2019
Termin dostarczenia podpisanej umowy z zakładu do szkoły: do 30 kwietnia 2019
Termin dostarczenia dzienniczka praktyk: do 7 czerwca 2019
(dzienniczki zbierają wychowawcy)

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

Ilość godzin: 160 godzin (4 tygodnie) w cyklu nauczania
Realizacja: w klasie 3

Organizacja praktyk:

 • Uczniowie realizują praktyki zawodowe w zakładach współpracujących ze szkołą jak również w zaproponowanych przez siebie firmach, do każdego zakładu zgłaszają się osobiście w celu załatwienia formalności. Większość zakładów wymaga również dostarczenia życiorysu oraz podania o przyjęcie na praktykę (TUTAJ)
 • W przypadku, kiedy firma ze względu na swoją specjalizację nie może zrealizować wszystkich wymienionych w tym programie zadań zawodowych, program może ulec modyfikacjom.
 • Podpisane potwierdzenie z zakładu o chęci przyjęcia ucznia na miesięczną praktykę należy dostarczyć do sekretariatu lub Kierownika Szkolenia Praktycznego najpóźniej na miesiąc przed terminem praktyki. Na podstawie dostarczonych danych zostanie sporządzona umowa zakładu ze szkołą.
 • Wzór umowy znajduje się (TUTAJ)
 • Umowa między szkołą a zakładem jest do zaakceptowania przez firmę. Szkoła zatwierdza program praktyki (jeżeli firma wniosła poprawki) i po zaakceptowaniu umowy przez firmę, zostaje ona podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach przez dyrektora szkoły i firmę.
 • Umowę, zaświadczenie, program praktyki zawodowej oraz kryteria oceniania praktyki zawodowej uczeń dostarcza do firmy i umawia się na pierwszy dzień praktyki zawodowej.
 • Umowa zawiera numer polisy ubezpieczeniowej - uczniowie są objęci ubezpieczeniem.

Zaliczenie praktyki zawodowej:

Uczniowie wyjeżdzający na praktykę w ramach programu Erasmus+:

 • informacje na temat organizacji wyjazdu u koordynatora projektu p. Anny Buchalik
 • dokumenty potrzebne do zaliczenia praktyki: dzienniczek praktyk (w dwóch językach: polski i angielski), ocena przez zagranicznego pracodawcę zgodna z WSO, kserokopie umowy z NA, kserokopie zaświadczeń, kserokopia europass mobilność.

Uczniowie odbywający praktykę w Polsce:

 • dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej jest zaświadczenie oraz dzienniczek praktyk.
 • ocena z praktyki zawodowej wystawiana jest zgodnie z kryteriami będącymi załącznikiem do umowy o praktykę zawodową. Uwzględnia m.in.:
  1. 100% frekwencję (8-godzinny dzień pracy) - potwierdzoną w dzienniczku praktyk przez opiekuna praktyk ze strony firmy;
  2. ocenę opiekuna praktyk ze strony firmy w kolejnych tygodniach, ocenę końcową i opinię końcową opiekuna;
  3. odnotowane w dzienniczku praktyk tematy zadań zawodowych realizowanych każdego dnia (notatki ucznia, schematy, projekty);
  4. dokumentację zrealizowanych praktyk: portfolio lub sprawozdanie z przebiegu praktyki napisane przez ucznia i zamieszczone w dzienniczku praktyk.

W wyjątkowych przypadkach usprawiedliwionej nieobecności na praktyce zawodowej (np. choroba ucznia) możliwa jest realizacja praktyki lub odpracowanie nieobecnych dni praktyki zawodowej w innym terminie w porozumieniu z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego i zakładem pracy. Jeżeli odpracowanie przypada na okres wakacji letnich w takim przypadku decyzją Rady Pedagogicznej uczeń ma przesuniętą klasyfikację roczną na ostatni tydzień sierpnia (dokumenty zaświadczające o odbyciu/uzupełnieniu praktyki zawodowej dostarcza do 25 sierpnia)

Ocena z praktyki zawodowej wpisywana jest na świadectwie i wliczana do średniej ocen.
Niezaliczenie praktyki zawodowej skutkuje oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego i koniecznością zaliczenia jej w wakacje (w przypadku jednej lub dwóch ocen niedostatecznych) w przypadku trzech i więcej ocen niedostatecznych z nauczanych przedmiotów, powtarzaniem klasy.

Podstawa prawna - praktyki zawodowe w realizowane są na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2004, poz.256, poz. 2575 z późniejszymi zmianami)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

Podkategorie

Copyright © 2019 by ZSME. All rights reserved.