Praktyka technikum

Praktyki zawodowe 2019/2020

Uczniowie klas trzecich kontaktują się w sprawie praktyk zawodowych z wicedyrektorem Małgorzatą Ochmann

UWAGA!!! Dotyczy głównie zawodów:

technik teleinformatyk i technik cyfrowych procesów graficznych

 

Pozostałe zawody – w styczniu 2020 rekrutacja na zakłady współpracujące ze szkołą.

 

Dokumenty:

Każdy uczeń dostaje następujące dokumenty:

 1. Potwierdzenie o przyjęciu na praktykę zawodową ucznia technikum

w celu sporządzenia umowy, uczeń dostarcza do szkoły potwierdzenie z danymi z zakładu na 8 tygodni przed praktyka zawodową (termin może zostać wyznaczony na 10 tygodni przed praktyka zawodową w przypadku np. ferii, świąt)

po dostarczeniu potwierdzenia:

 1. Umowa

dwa egzemplarze (jeden egzemplarz z dołączonym zaświadczeniem lekarza medycyny pracy zostaje u pracodawcy, drugi egzemplarz-podpisany przez pracodawcę uczniowie dostarczają do szkoły w nieprzekraczającym terminie do 2 tygodni przed praktyką zawodową).

 1. Wyciąg z Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

informacja dla pracodawcy odnośnie kryteriów oceniania praktykanta

 1. Program praktyki zawodowej

informacja dla pracodawcy o zadaniach do zrealizowania (dostępny na stronie internetowej szkoły)

Praktyki Zawodowe w roku szkolnym 2019/2020

4 maja 2020 –  29 maja 2020
• technik mechanik - klasa 3TA gr.1
• technik elektroenergetyk transportu szynowego energetyk – klasa 3TA gr.2

 • technik elektronik - klasa 3TB gr.1
  • technik elektryk – klasa 3TB gr.2
 • technik teleinformatyk – klasa 3TC gr. 1
 • technik energetyk – klasa 3TC gr. 2
 • technik cyfrowych procesów graficznych – klasa 3TD

 

Termin dostarczenia potwierdzenia do sporządzenia umowy: do 27 marca 2020

Termin sporządzenia umów i przekazania uczniom: 6-8 kwiecień 2020

Termin dostarczenia umowy do zakładu w celu podpisania: do 24 kwietnia 2020

Termin dostarczenia podpisanej umowy z zakładu do szkoły: do 30 kwietnia 2020

Termin dostarczenia dzienniczka praktyk po odbytej praktyce: do 5 czerwca 2020

(dzienniczki zbierają wychowawcy)

 

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

Ilość godzin: 160 godzin (4 tygodnie) w cyklu nauczania

Realizacja: w klasie 3

 

Organizacja praktyk:

 • Uczniowie realizują praktyki zawodowe w zakładach współpracujących ze szkołą  jak również w zaproponowanych przez siebie firmach, do każdego zakładu zgłaszają się osobiście w celu załatwienia formalności. Większość zakładów wymaga również dostarczenia życiorysu oraz podania o przyjęcie na praktykę (TUTAJ)
 • W przypadku, kiedy firma ze względu na swoją specjalizację nie może zrealizować wszystkich wymienionych w tym programie zadań zawodowych, program może ulec modyfikacjom.
 • Podpisane  potwierdzenie z zakładu o chęci przyjęcia ucznia na miesięczną praktykę należy dostarczyć do sekretariatu lub Kierownika Szkolenia Praktycznego najpóźniej na miesiąc przed terminem praktyki. Na podstawie dostarczonych danych zostanie sporządzona umowa zakładu ze szkołą.
 • Wzór umowy znajduje się TUTAJ
 • Umowa między szkołą a zakładem jest do zaakceptowania przez firmę. Szkoła zatwierdza program praktyki (jeżeli firma wniosła poprawki) i po zaakceptowaniu umowy przez firmę, zostaje ona podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach przez dyrektora szkoły i firmę.
 • Umowę, zaświadczenie, program praktyki zawodowej oraz kryteria oceniania praktyki zawodowej uczeń dostarcza do firmy i umawia się na pierwszy dzień praktyki zawodowej.
 • Umowa zawiera numer polisy ubezpieczeniowej – uczniowie są objęci ubezpieczeniem.

Zaliczenie praktyki zawodowej:

 

USUNĄC

Uczniowie wyjeżdzający na praktykę w ramach programu Erasmus+:

 • informacje na temat organizacji wyjazdu u koordynatora projektu p. Anny Buchalik
 • dokumenty potrzebne do zaliczenia praktyki: dzienniczek praktyk (w dwóch językach: polski i angielski), ocena przez zagranicznego pracodawcę zgodna z WSO, kserokopie umowy z NA, oraz innych umów (z organizacja pośredniczącą, pracodawcą zagranicznym) kserokopie zaświadczeń, kserokopia europass mobilność.

 

Uczniowie odbywający praktykę w Polsce:

 • dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej jest dzienniczek praktyk
 • ocena z praktyki zawodowej wystawiana jest zgodnie z kryteriami będącymi załącznikiem do umowy o praktykę zawodową. Uwzględnia m.in.:
  1. 100% frekwencję (8-godzinny dzień pracy) – potwierdzoną
   w dzienniczku praktyk przez opiekuna praktyk ze strony firmy;
  2. ocenę opiekuna praktyk ze strony firmy w kolejnych tygodniach, ocenę końcową i opinię końcową opiekuna;
  3. odnotowane w dzienniczku praktyk tematy zadań zawodowych realizowanych każdego dnia (notatki ucznia, schematy, projekty);
  4. dokumentację zrealizowanych praktyk: portfolio lub sprawozdanie
   z przebiegu praktyki napisane przez ucznia i zamieszczone w dzienniczku praktyk.

W wyjątkowych przypadkach usprawiedliwionej nieobecności na praktyce zawodowej
(np. choroba ucznia) możliwa jest realizacja praktyki lub odpracowanie nieobecnych dni praktyki zawodowej w innym terminie w porozumieniu z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego i zakładem pracy. Jeżeli odpracowanie przypada na okres wakacji letnich
w takim przypadku decyzją Rady Pedagogicznej uczeń ma przesuniętą klasyfikację roczną na ostatni tydzień sierpnia (dokumenty zaświadczające o odbyciu/uzupełnieniu praktyki zawodowej dostarcza do 25 sierpnia)

Ocena z praktyki zawodowej wpisywana jest na świadectwie
i wliczana do średniej ocen.

Niezaliczenie praktyki zawodowej skutkuje oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego i koniecznością zaliczenia jej w wakacje (w przypadku jednej lub dwóch ocen niedostatecznych) w przypadku trzech i więcej ocen niedostatecznych z nauczanych przedmiotów, powtarzaniem klasy.

Podstawa prawna - praktyki zawodowe w realizowane są na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2004, poz.256, poz. 2575 z późniejszymi zmianami)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2019. w sprawie praktycznej nauki zawodu
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
Copyright © 2019 by ZSME. All rights reserved.